Unit Integriti

Pengenalan

Unit Integriti ditubuhkan pada 6 Januari 2014 selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6/2013 iaitu Penubuhan Unit Integriti di Semua Agensi Awam. Unit ini beperanan untuk memastikan warga PLANMalaysia mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh serta meningkatkan semangat patriotisme. Penubuhan Unit Integriti juga adalah sebagai langkah dalam membendung salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi di kalangan warga PLANMalaysia. Ianya bagi melahirkan warga kerja yang berintegriti dan pada masa yang sama meningkatkan keyakinan orang awam terhadap perkhidmatan yang diberikan oleh PLANMalaysia.

Fungsi

 Unit Integriti diketuai oleh seorang Ketua Unit dan dipecahkan kepada dua (2) seksyen iaitu Seksyen Pengesanan, Pengesahan dan Tatatertib dan Seksyen Pengukuhan Integriti, Pengurusan Aduan, Tadbir Urus dan Pemantauan. Unit ini bertanggungjawab untuk melaksanakan enam (6) fungsi teras iaitu:

i.          Tadbir Urus,

Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan;

ii.         Pengukuhan Integriti,

Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi;

iii.        Pengesanan dan Pengesahan,

a)         Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewarjarnya diambil; dan

b)         Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasa yang bertanggungjawab;

iv.        Pengurusan Aduan,

Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi;

v.         Pematuhan

Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa; dan

vi.        Tatatertib.

Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.

Cetak Emel

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min    kpkt