Pekeliling Ketua Setiausaha KPKT Bil 2 Tahun 2022 - Peluasan dan Penambahbaikan Urusan Rundingan Di Bawah Seksyen 20A, Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 [Akta 172] Bagi Projek-Projek Pembangunan Kerajaan Memaparkan Pengumuman di Tab Baru