• Laman Utama
 • Bahagian
 • Bahagian PLANMalaysia
 • Bahagian Khidmat Pengurusan

Bahagian Khidmat Pengurusan

Pengenalan


Bahagian Khidmat Pengurusan terdiri daripada empat (4) seksyen iaitu Seksyen Pentadbiran, Seksyen Kewangan, Seksyen Sumber Manusia dan Seksyen Teknologi Maklumat. Bahagian ini memberi khidmat sokongan kepada Jabatan. 

Objektif

 • Memberi khidmat sokongan yang cekap dan efisien dalam urusan-urusan personel, pentadbiran, kewangan, ICT dan perpustakaan serta mewujudkan kemudahan yang lengkap dan persekitaran kerja yang kondusif untuk memastikan perkhidmatan yang cemerlang.


Fungsi

 • Mengendalikan urusan pentadbiran am pejabat

 • Memantau urusan kewangan Jabatan

 • Mengendalikan urusan personel (Perkhidmatan dan Perjawatan) dan Pembangunan Sumber Manusia (Kursus/Latihan, Peperiksaan Dan Pembangunan Kerjaya)

 • Menguruskan Pembangunan Teknologi Maklumat Jabatan

 • Urusetia Mesyuarat-Mesyuarat Utama : 

  • Mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun

  • Mesyuarat Jawatan Kuasa Aset Alih Jabatan

  • Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan

  • Mesyuarat Jawatan Kuasa Keselamatan Pejabat

 • Piagam Pelanggan 
 • Seksyen Pentadbiran
 • 1. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (JP)  Enam (6) Kali Setahun
 • 2. Mengambil Tindakan Untuk Permohonan Kerja–Kerja Pembaikan Dalam Tempoh  Empat Belas (14) Hari Bekerja
 • 3. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Penyelenggaraan, Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Jabatan Dua (2) Kali Setahun
  4. Pembaharuan Kontrak Atau Perlanjutan Sewaan Ruang Pejabat Dalam Tempoh Enam (6) Bulan Sebelum Kontrak Atau Sewaan Tamat
 • 5. Memproses Pembukaan dan Pendaftaran Fail Baharu Dalam Tempoh Tiga (3) Hari Bekerja 
 • 6. Memastikan Edaran Surat Dibuat Dalam Tempoh Satu (1) Hari Bekerja
 • 7. Memastikan Kenderaan Jabatan Diselenggara Atau Dihantar Untuk Pemeriksaan Oleh Jabatan Secara Berkala

Seksyen Sumber Manusia

1. Memastikan 100% Bilangan Kursus Yang Diluluskan Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Latihan Kementerian Dilaksanakan Dalam Tahun Semasa 
2. Mengadakan Peperiksaan Skim Perkhidmatan Perancangan Bandar Dan Desa Dua (2) Kali Setahun.
3. Memproses Urusan Kenaikan Pangkat Kepada Bahagian Sumber Manusia KPKT Bagi Jawatan Tertutup Dalam Tempoh Satu (1) Bulan Dari Tarikh Kekosongan Jawatan
4. Memastikan Pengesahan Pelantikan, Pengesahan Dalam Perkhidmatan Dan Pemberian Taraf Berpencen Diselesaikan Tempoh Sepuluh (10) Hari Ke Dalam Sistem Urusan Perkhidmatan Secara Online (ePengesahan)
5. Memastikan Urusan Permohonan Persaraan Wajib/Pilihan Ke Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Dikemukakan Dalam Tempoh Tiga (3) Bulan Sebelum Tarikh Persaraan
6. Melaksanakan Mesyuarat Bersama Jabatan (MBJ) Empat (4) Kali Setahun
7. Memproses Permohonan Latihan Dalam Negeri Termasuk Latihan Anjuran Dalam Dan Luar Jabatan Dalam Tempoh Empat Belas (14) Hari

Seksyen Kewangan

1. Memastikan Bayaran Bil/Tuntutan Diproses Dan Diperakukan Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Daripada Tarikh Bil/Tuntutan Lengkap Diterima
2. Memastikan Semua Baucar Permohonan Pinjaman Kenderaan/Komputer dikemukakan Kepada Jabatan Akauntan Negara Malaysia Dalam Tempoh Empat Belas (14) Hari Bekerja Daripada Tarikh Dokumen Lengkap Diterima
3. Menyediakan Anggaran Belanjawan Mengurus Tahunan Jabatan Mengikut Tarikh Yang Ditetapkan
4. Mengeluarkan Pesanan Tempatan Dalam Tempoh Dua (2) Hari Bekerja Dari Tarikh Borang Permohonan Pesanan Tempatan Yang Lengkap Diluluskan Diterima
5. Menyediakan Bekalan Dalam Tempoh Satu (1) Hari Bekerja Dari Tarikh Kelulusan Permohonan
6. Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun Empat (4) Kali Setahun
7. Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan Empat (4) Kali Setahun
8. Menguruskan Pelupusan Aset Alih Kerajaan Sekurang-Kurangnya Satu (1) Kali Setahun

Sekyen Teknologi Maklumat

1. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT Jabatan Empat (4) Kali Setahun
2. Membangun Dan Menambahbaik Sistem Aplikasi Seperti Yang Dirancang Dalam Tempoh Yang Dipersetujui Bersama Pengguna
3. Mengemaskini Portal Jabatan Mengikut Keperluan Pengguna Dalam Tempoh Dua (2) Hari Bekerja
4. Mengambil Tindakan Ke Atas Aduan Berkaitan Perkakasan Yang Dihadapi Oleh Pengguna PLANMalaysia Seperti Berikut:
Aduan Minor (Instalasi Perisian, Penambahan RAM dan Hardisk DSB) Berkaitan Perkakasan Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja Dan
Aduan Major (Pembaikan Yang Dilaksanakan Oleh Pembekal) Dalam Tempoh Dua Puluh Satu (21) Hari Bekerja

Perpustakaan

1. Memproses Permohonan Keahlian Baharu Perpustakaan Dalam Tempoh Satu (1) Hari Bekerja.
2. Memproses dan Merekodkan Permohonan Pinjaman Bahan Rujukan Perpustakaan Dalam Tempoh Sepuluh (10) Minit
3. Mengemaskini Katalog Buku Dalam Tempoh Tujuh (7) Hari Bekerja

  

Cetak Emel

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min    kpkt