Norshaadah binti Sariffudin

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J44F

Bahagian
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara

E-mel

Phone office
03-8091 0244

Seksyen/Unit
Unit Maklumat Gunatanah