Mohd Nazri bin Sahat

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J48

Bahagian
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara

E-mel

Phone office
03-8091 0264

Seksyen/Unit
Unit Khidmat Pengguna