Nor Azliza binti Jamian

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J48

Bahagian
Pejabat Projek Zon Utara

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Penyelarasan Maklumat dan Perancangan