Afariza binti Abdul Rahman

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J44

Bahagian
Pejabat Projek Zon Tengah

E-mel

Phone office
03-8091 0351

Seksyen/Unit
Unit Rancangan Pembangunan 1